عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 2

ساخت وبلاگ
چکیده : عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 2 درادامه مباحث عیب یابی اتوبرقی در&... با عنوان : عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 2 بخوانید :

عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 2

درادامه مباحث عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه های لوازم خانگی،این قسمت نیز به ادامه بررسی آن پرداخنه ایم تا بتوانیم با تجربه بالا گروه فنی مهندسی پارسیان درصدد رفع مشکلات شما مشتریان عزیز باشیم.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﻮدرتعمیرگاه لوازم خانگی:

عیب6درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی: المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت 6- سیم فاز یا نول لامپ قطع شده است.
رفع عیب 6- اگر در آزمایشی با فاز متر هر دو پایه لامپ داراي فاز است ویا هر دو پایه فازندارد به این نتیجه می رسیم که یکی از سیم ها قطع است اتو را از برق جدا نموده وبا آوامترسیم ها را تست نموده تا قطع شدگی مدار را بیابیم.
عیب 7درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.
علت 7- لامپ سوخته است
رفع عیب 7- اگر در استفاده از ولتمتر آوامتر ،ولتاژ به لامپ می رسد اما روشن نمی شود،نتیجه می گیریم که لامپ سوخته است وآن را تعویض می کنیم.
عیب 8درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی: لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت 8- به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب 8- سیم هاي رابط به المنت را در حالی که اتو به برق متصل نیست مورد آز مایشقرار می دهیم رنج آوامتر در این آزمایشR× 1 خواهد بود تانقطه قطع شدگی معلوم وترمیم شود.
عیب 9درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی: لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.
علت 9- المنت سوخته است.
رفع عیب 9- سیم هاي رابط به المنت رااز هم جدا وبتوسط یک سیم سیار 220 ولت رامستقیما" براي چند ثانیه به المنت متصل می کنیم. اگر المنت پس از چند ثانیه هیچ گونه تغییردمایی نداشت سوخته است ومی بایست تعویض شود .
عیب 10درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی: بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت 10 - در دوشاخه یا سیم رابط اتصالی بوجود آمده .
رفع عیب 10 - دو شاخه وسیم رابط را با اهم متر مورد آزمایش قرار می دهیم .براي رسیدنبه این منظور ورودي ترمینال را از سایر قسمت هاي مدار جدا نموده ورابط هاي اهم متر را بهدو شاخه متصل می سازیم.از آنجایی که مدار باز است عقربه حرکت نخواهد کرد اگر عقربه منحرف شد ومقدار صفر را نشان داد در دو شاخه ویا سیم رابط مشکلی بوجود آمده سریع محل عیب را شناسایی ومورد را برطرف میکنیم.اگر دو شاخه وسیم رابط با همدیگر ،بصورت آماده تولید شده اند می بایست کل مجموعه دوشاخه وسیم رابط را عوض نمود.
عیب 11درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی: بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.
علت 11 - سیم هاي داخل اتو اتصالی کرده اند.
رفع عیب 11 - بدنه اتو را باز نموده وسیم بندي را بررسی می کنیم معمولا"نقاط اتصال یافته بصورت خاصی سوخته اند که بوضوح مشخص است.سیم بندي اتو را مجددا"عایق بندي میکنیم تا مشکل بر طرف شود.
عیب 12درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:محض اتصال دوشاخه اتو به پریز فیوز مدار را قطع می کند.
علت 12 - در لامپ ویا المنت اتصالی بوجودآمده است.
رفع عیب 12 - بوسیله اهم متر هر کدام از آن ها را بصورت جدا گانه مورد آزمایش قرارمیدهیم در آزمایش هر کدام ،عقربه منحرف شده ومقداري را نشان می دهد(بالاخص در لامپ کهK1×R حتما"می بایست رنج بر روي باشد).هر گاه عقربه منحرف شده ومقدار صفر را نشان
دهد،آن مورد (المنت یا لامپ )اتصال کوتاه شده است ومی بایست سریعا" تعویض شود.

در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید از وظایف گروه  پارسیان در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی تعمیرات این وسائل در تعمیرات لوازم خانگی میباشد.

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 17 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 15:22