عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري3

ساخت وبلاگ
چکیده : عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري3: در ادامه بحث های پردازش به تعمیرات لوازم خانگی ... با عنوان : عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري3 بخوانید :

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري3:

در ادامه بحث های پردازش به تعمیرات لوازم خانگی قسمت ابمیوه گیری در این قسمت نیز به ادامه علت وعیب یابی میپردازیم.

عیب15 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزش وﺻﺪا دارد.

علت 15: دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رفع عیب15:دﺳﺘﮕﺎه را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید.

عیب16 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:ﻧﺼﺐ وﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

علت16:اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﯿﻐﻪ وﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رفع عیب16:آن ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و میتوانید در صورت بروز مشکل به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب17 درتعمیرات لوازم خانگیآب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت17:ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عیب17:ﺗﯿﻐﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگیرجوع کنید.

عیب18 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت18:ﻇﺮف ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

رفع عیب18:در ﭘﻮش ﯾﺎ ﻇﺮف زﯾﺮ در ﭘﻮش را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿ ویا از خدمات پس از فروش استفاده کنید.

عیب19 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري:آب ﻣﯿﻮه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

علت19:آب ﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

رفع عیب19:ﺗﻮﺳﻂ واﺷﺮ دﺳﺘﮕﺎه را آب ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ.

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 1:49